ANBI GEGEVENS PUBLICATIE

STATUTAIRE NAAM
 
Stichting Vrijwilligers Vacaturebank
© Copyright 2016 Vrijwilligersvacaturebank.nl

De Stichting Vrijwilligers Vacaturebank heeft de ANBI-status. Wij willen zoveel mogelijk vrijwilligers, goede doelen, stichtingen, vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales bij elkaar brengen zodat zij samen vrijwilligersprojecten kunnen plannen, starten en realiseren. Help jij ook mee?
 

 

ANBI STATUS

RSIN NUMMER / KVK NUMMER
 
85455489 /  61932310
POSTADRES
 
Vijzelstraat 68-78, 1017 HL, Amsterdam
IBAN
 
Triodos Bank: NL75 TRIO 0198 0414 54
TELEFOONNUMMER
 
+31(0)20 8100965
E-MAIL ADRES
 
info@vrijwilligervacaturebank.nl
BESTUURSSAMENSTELLING
 

De Stichting Vrijwilligers Vacaturebank heeft de volgende bestuurssamenstelling:

Voorzitter - Rob Boersma

Penningmeester - Sander Noteborn

Secretaris - Michel Brunekreef

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG / BALANS & STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
 
Conform artikel 9.3 van de statuten is het bestuur van de Stichting Vrijwilligers Vacaturebank verplicht om jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen. 
 

 

HOOFDLIJNEN ACTUELE BEDRIJFSPLAN
 

Het beleid van Stichting Vrijwilligers Vacaturebank is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling middels onderstaande kernprincipes:

1. Het bevorderen van vrijwilligerswerk voor de inwoners van Nederland. Dit door het aanbieden van een technologie om vrijwilligers, goede doelen, stichtingen, vrijwilligersorganisaties op een efficiënte manier met elkaar in contact te brengen.

2. Het beschikbaar stellen van allerlei vrijwilligerstechnologie voor alle organisaties die behoefte hebben vrijwilligers aan zich te binden.

3. Alle vrijwilligersvacatures van Nederland beschikbaar maken om vrijwilligers die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk een compleet overzicht te geven.

4. Het werven van sponsoren en donateurs uit de commerciële sector om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken.

5. Alle handelingen en besluiten van de stichting zijn in lijn met de regelingen voor instellingen met de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Ook kunt u het volledige beleidsplan van de Stichting Vrijwilligers Vacaturebank downloaden. 

 

DOELSTELLING
 
De Stichting Vrijwilligers Vacaturebank heeft als doelstelling om middels technologie vrijwilligers, goede doelen, stichtingen, vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales op de meest efficiënte manier met elkaar in contact te brengen.

 

JAARVERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
 
Tot en met 2017 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd voor de Stichting Vrijwilligers Vacaturebank:
 
VANTOTACTIVITEIT
DEC 2014FEB 2015Haalbaarheid toetsen
NOV 2014FEB 2015Interviews focusgroepen
NOV 2014HEDENWerving sponsoren
MRT 2015HEDENBouw platform


Een volledig verslag van de in 2018 uitgeoefende activiteiten wordt gepubliceerd aan het einde van dit jaar.

 

BELONINGSBELEID
 
De leden van het bestuur ontvangen geen andere beloning voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld (mits niet bovenmatig).
 
Bij salarisuitkering zal dit gebeuren conform CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening met een maximum tot schaal 13 uit deze CAO.